loader image

قرنیز ۹ سانتی ۲۰۹-۱۳ هوم لوکس

تومان

مشخصات قرنیز هوم لوکس 209

برای پوشاندن نبش، کنج، میانه، حد فاصل بین دیوار و سقف و بسیاری از موارد دیگر به کار می روند. نبشی ها نیز همانطور که از اسمشان مشخص است جهت پوشاندن نبش دو دیوار ، ستون و پنجره ها مورد استفاده قرار می گیرند.

7 در انبار

دسته: